Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Ilona Thyssen

de eigenaar(s) van deze website. Als u er niet mee instemt gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze Website.

Uw bestelling vormt een contractueel aanbod en Onze aanvaarding van dat aanbod wordt geacht plaats te vinden op het moment dat Wij u een bevestigingsmail sturen om aan te geven dat uw bestelling is geaccepteerd.

1. Definities en Interpretaties

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:
"Account": betekent gezamenlijk de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot betaalde inhoud en/of een communicatiesysteem op de website;
"Inhoud": betekent alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van deze Website;
"Faciliteiten": alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die Ilona Thyssen nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de Website; "Diensten": betekent de diensten die voor u beschikbaar zijn via deze Website, met name het gebruik van het eigen e-learningplatform van Ilona Thyssen;
"Betalingsinformatie": betekent alle details die nodig zijn voor de aankoop van Diensten van deze Website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, creditcard-/betaalkaartnummers, bankrekeningnummers en sorteercodes;
"Locatie": betekent onze vestiging(en) gevestigd op Heistraat 19, 9988 Watervliet, België;
"Systeem": betekent elke online communicatie-infrastructuur die Ilona Thyssen nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de Website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, prikborden, livechatfaciliteiten en e-maillinks;
"Gebruiker" / "Gebruikers": betekent elke derde partij die toegang heeft tot de Website en niet in dienst is van Ilona Thyssen en handelt in de uitoefening van hun dienstverband;
"Website": betekent de website die u momenteel gebruikt (www.ilonathyssen.com) en eventuele subdomeinen van deze site (bijv. subdomein.ilonathyssen.com), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden; 
en "Wij/ons/onze": betekent Ilona Thyssen, een bedrijf opgericht in België met bedrijfsregistratienummer BTWBE0540906840, gevestigd te Heistraat 19, 9988 Watervliet.

2. Leeftijdsbeperkingen

Personen onder de 18 jaar mogen deze website alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Betalingsinformatie moet worden verstrekt door of met toestemming van een volwassene.

3. Zakelijke Klanten

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op klanten die Diensten afnemen in een professioneel kader.

4. Intellectuele Eigendom

 • 4.1 Alle Inhoud die op de Website is opgenomen, tenzij geüpload door Gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsclips, videoclips, gegevens compilaties, paginalay-out, onderliggende code en software is eigendom van Ilona Thyssen , onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derde partijen. Door de Website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door toepasselijke Belgische en internationale intellectuele eigendoms- en andere wetten.
 • 4.2 U mag het materiaal van de website niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op een andere manier hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen.

5. Links naar Andere Websites

Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, staan deze sites niet onder de controle van Ilona Thyssen of die van onze gelieerde ondernemingen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen elke aansprakelijkheid af voor elke vorm van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er de controle over hebben.

6. Links naar deze Website

Degenen die een link naar deze website op andere sites willen plaatsen, mogen dit alleen doen naar de startpagina van de site www.ilonathyssen.be zonder onze voorafgaande toestemming. Voor deeplinking (dwz links naar specifieke pagina's binnen de site) is onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist. Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail op thyssen.ilona@gmail.com.

7. Gebruik van Communicatiefaciliteiten

 • 7.1 Wanneer u een Systeem op de Website gebruikt, dient u dit te doen in overeenstemming met de volgende regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan uw account worden opgeschort of gesloten:
7.1.1 U mag geen obscene of vulgaire taal gebruiken;
7.1.2 U mag geen Inhoud indienen die onwettig of anderszins verwerpelijk is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Inhoud die beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, leeftijdsgebonden, seksistisch of racistisch is;
7.1.3 U mag geen Inhoud indienen die bedoeld is om geweld te promoten of aan te zetten tot geweld;
7.1.4 Het wordt aangeraden dat inzendingen in de Nederlandse taal worden gedaan, aangezien we mogelijk niet in staat zijn te reageren op vragen die in andere talen zijn ingediend;
7.1.5 De manier waarop u uzelf identificeert, mag niet in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving;
7.1.6 U mag zich niet voordoen als andere mensen, met name werknemers en vertegenwoordigers van Ilona Thyssen  of onze gelieerde ondernemingen; 
en 7.1.7 U mag Ons Systeem niet gebruiken voor ongeoorloofde massacommunicatie zoals "spam" of "junkmail".

7.2 U erkent dat Ilona Thyssen zich  het recht voorbehoudt om alle communicatie die wordt gedaan of ons Systeem gebruikt, te controleren. 7.3 U erkent dat Ilona Thyssen  kopieën mag bewaren van alle communicatie die aan Ons is gedaan of die Ons Systeem gebruikt.
7.3 U erkent dat alle informatie die u ons via Ons Systeem stuurt, op enigerlei wijze door Ons kan worden gewijzigd en u doet hierbij afstand van uw morele recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke informatie. Alle beperkingen die u zou willen opleggen aan ons gebruik van dergelijke informatie, moeten vooraf aan ons worden meegedeeld en wij behouden ons het recht voor om dergelijke voorwaarden en bijbehorende informatie te weigeren.

8. Accounts

 • 8.1 Om Diensten op deze Website aan te schaffen en om bepaalde andere delen van het Systeem te gebruiken, moet u een Account aanmaken dat bepaalde persoonlijke details en Betalingsinformatie zal bevatten die kunnen variëren op basis van uw gebruik van de Website. Door deze Website te blijven gebruiken, verklaart en garandeert u dat:
 • 8.1.1 alle informatie die u indient, nauwkeurig en waarheidsgetrouw is;
 • 8.1.2 u toestemming heeft om betalingsinformatie in te dienen waar toestemming vereist kan zijn; en
 • 8.1.3 u zult deze informatie nauwkeurig en up-to-date houden. Uw creatie van een Account is een verdere bevestiging van uw vertegenwoordiging en garantie.
 • 8.2 Het wordt aanbevolen dat u uw accountgegevens, met name uw gebruikersnaam en wachtwoord, niet deelt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die ontstaan als gevolg van het delen van uw accountgegevens door u. Als u een gedeelde computer gebruikt, is het raadzaam uw accountgegevens niet op te slaan in uw internetbrowser.
 • 8.3 Als u reden hebt om aan te nemen dat uw accountgegevens zonder toestemming door een andere persoon zijn verkregen, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen om uw account op te schorten en eventuele ongeautoriseerde bestellingen of betalingen die in behandeling zijn te annuleren. Houd er rekening mee dat bestellingen of betalingen alleen kunnen worden geannuleerd totdat de levering van Diensten is begonnen. In het geval dat een ongeoorloofde verstrekking aanvangt voordat u ons op de hoogte heeft gesteld van het ongeoorloofde karakter van de bestelling of betaling, dan wordt u in rekening gebracht voor de periode vanaf het begin van de dienstverlening tot de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld en er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor een facturatiecyclus van een maand.
 • 8.4 Bij het kiezen van uw gebruikersnaam bent u verplicht zich te houden aan de voorwaarden die hierboven in Artikel 7 zijn uiteengezet. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot opschorting en/of verwijdering van uw account.

9. Beëindiging en Opzegging van Accounts

 • 9.1 Ofwel Ilona Thyssen of u kunt uw account beëindigen. Als wij uw account beëindigen, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht. Wij behouden ons het recht voor om te beëindigen zonder opgave van redenen.
 • 9.2 Als wij uw account beëindigen, worden alle lopende of lopende bestellingen of betalingen op uw account geannuleerd en zal de levering van diensten niet beginnen.

10. Diensten, Prijzen en Beschikbaarheid

10.1 Hoewel er alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat alle algemene beschrijvingen van de Diensten die beschikbaar zijn via Ilona Thyssen  overeenkomen met de daadwerkelijke Services die aan u worden geleverd, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen van deze beschrijvingen, aangezien de exacte aard van de Diensten kan variëren afhankelijk van uw individuele wensen en omstandigheden. Dit sluit Onze aansprakelijkheid voor fouten als gevolg van nalatigheid van Onze kant niet uit en heeft alleen betrekking op variaties van de juiste Diensten, niet op totaal verschillende Diensten. 
10.2 Waar van toepassing, kan het zijn dat u het vereiste Serviceplan moet selecteren.
10.3 We verklaren noch garanderen dat dergelijke Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn en kunnen de beschikbaarheid niet noodzakelijkerwijs bevestigen totdat we uw Bestelling hebben bevestigd. Op de Website worden geen beschikbaarheidsindicaties gegeven.
10.4 Alle prijsinformatie op de Website is correct op het moment van online gaan. We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en speciale aanbiedingen van tijd tot tijd en indien nodig te wijzigen of te verwijderen.
10.5 In het geval dat prijzen worden gewijzigd tijdens de periode tussen het plaatsen van een bestelling voor Diensten en het verwerken van die bestelling door ons en het ontvangen van de betaling, wordt de prijs gebruikt die geldig was op het moment van de bestelling.

11. Bestellingen, Betaling en Levering van Diensten

11.1 Onze aanvaarding van uw bestelling wordt aangegeven doordat wij u een e-mail met orderbevestiging sturen. Pas als we u een e-mail met de orderbevestiging hebben gestuurd, is er een bindend contract tussen Ilona Thyssen en u.
11.2 Orderbevestigingen onder Artikel 11.1 zullen naar u worden verzonden voordat de Diensten beginnen en zullen de volgende informatie bevatten:
 • 11.2.1 Bevestiging van de bestelde Diensten inclusief de belangrijkste kenmerken van die Diensten;
 • 11.2.2 Volledig gespecificeerde prijzen voor de bestelde Diensten inclusief, indien van toepassing, belastingen, levering en andere extra kosten;
 • 11.2.3 Relevante tijden en data voor het verlenen van de Diensten;
 • 11.2.4 Gebruikersreferenties en relevante informatie voor toegang tot die Diensten.

11.3 Als wij, om welke reden dan ook, uw bestelling niet accepteren, wordt er onder normale omstandigheden geen betaling in rekening gebracht. In ieder geval zullen alle door u betaalde bedragen met betrekking tot die bestelling binnen 30 kalenderdagen worden terugbetaald.
11.4 De betaling voor de diensten wordt gedaan via de door u gekozen betalingsmethode die via Stripe op de website wordt aangeboden, EN/OF zoals aangegeven in de orderbevestiging die u heeft ontvangen.
11.5 We streven ernaar om uw Bestelling binnen 2-3 werkdagen uit te voeren of, zo niet, binnen een redelijke termijn na uw Bestelling, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Als we uw Bestelling niet binnen een redelijke termijn kunnen uitvoeren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat u de Bestelling plaatst door middel van een opmerking op de relevante webpagina of door direct contact met u op te nemen nadat u uw Bestelling heeft geplaatst. Tijd is niet de essentie van het Contract, wat betekent dat we ernaar zullen streven uw Bestelling binnen de overeengekomen termijnen uit te voeren, maar dit is geen essentiële voorwaarde van het Contract en we zijn niet aansprakelijk jegens u als we dit niet doen. De diensten beginnen binnen 7 kalenderdagen na onze aanvaarding van uw bestelling. Dit beïnvloedt uw wettelijke annuleringsrechten (zie Artikel 12).
11.6 Ilona Thyssen zal alle redelijke inspanningen doen om de Diensten met redelijke vaardigheid en zorg te leveren, in overeenstemming met de beste handelspraktijken.
11.7 In het geval dat Diensten worden geleverd die niet in overeenstemming zijn met uw bestelling en dus onjuist zijn, dient u onmiddellijk schriftelijk contact met ons op te nemen om ons op de hoogte te stellen van de fout. Wij zorgen ervoor dat eventuele correcties binnen de zeven (7) werkdagen worden doorgevoerd. Op de levering van bepaalde Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. U wordt gevraagd om uw acceptatie van dergelijke algemene voorwaarden te lezen en te bevestigen bij het voltooien van uw bestelling.
11.8 Ilona Thyssen biedt technische ondersteuning via ons online ondersteuningsforum en/of telefoon. Ilona Thyssen stelt alles in het werk om binnen een redelijke termijn te reageren, maar we garanderen geen bepaalde reactietijd. Behoudens afwijkende bepaling, is de factuur van Ilona Thyssen netto betaalbaar via de online betaalservice Stripe, uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur.
11.9 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag a rato van 10% per jaar, alsook een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
11.10 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Ilona Thyssen zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot Ilona Thyssen de volledige betaling (incl. interesten en kosten) heeft ontvangen.
11.11 Indien Ilona Thyssen op enig moment twijfels heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Gebruiker, behoudt Ilona Thyssen zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen.    

12. Annulering van Bestellingen en Diensten

We streven naar een optimale tevredenheid met de producten of diensten die u bij Ilona Thyssen bestelt. Als u met ons wilt spreken over uw Bestelling, neem dan contact op per e-mail op thyssen.ilona@gmail.com of schrijf ons op ons adres (zie sectie 1 hierboven). U kunt een Bestelling die wij hebben geaccepteerd annuleren of het Contract annuleren. Als er specifieke voorwaarden bij de diensten zijn die voorwaarden bevatten over het annuleren van de diensten, zijn de annuleringsvoorwaarden in de specifieke voorwaarden van toepassing.

 • 12.1 Als u een consument bent gevestigd binnen de Europese Unie, heeft u wettelijk recht op een "afkoelingsperiode". Deze periode begint zodra uw bestelling is bevestigd en het contract tussen Ilona Thyssen en u is gevormd en eindigt aan het einde van 14 kalenderdagen na die datum. Als u binnen deze periode van gedachten verandert over de Diensten en uw bestelling wilt annuleren, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de volgende e-mail: thyssen.ilona@gmail.com. Uw recht om te annuleren tijdens de bedenktijd is onderworpen aan de bepalingen van artikel 12.2.
 • 12.2 Zoals gespecificeerd in sub-Artikel 11.5, beginnen de Diensten binnen de afkoelingsperiode. Doordat de Diensten binnen de 14 kalenderdagen afkoelingsperiode beginnen, erkent u en gaat u akkoord met het volgende:
 • 12.2.1 Als de Diensten volledig zijn uitgevoerd binnen de afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen, verliest u uw recht om deze uitgevoerde Diensten te annuleren.
 • 12.2.2 Als u de Diensten annuleert nadat de levering is begonnen maar nog niet is voltooid, moet u nog steeds betalen voor de geleverde Diensten tot het moment waarop u Ons laat weten dat u wilt annuleren. Het verschuldigde bedrag wordt berekend in verhouding tot de volledige prijs van de Diensten en de werkelijk reeds geleverde Diensten. Alle reeds betaalde bedragen voor de Diensten zullen worden terugbetaald onder voorbehoud van inhoudingen berekend in overeenstemming met het voorgaande. Terugbetalingen, indien van toepassing, zullen worden uitgevoerd binnen 30 kalenderdagen.
 • 12.3 Annulering van Diensten nadat de afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen is verstreken, is niet meer mogelijk.

13. Privacy

Het gebruik van de Website wordt ook beheerst door Ons Privacybeleid (http://www.ilonathyssen.com/privacy-beleid/) dat door middel van deze verwijzing in deze Algemene voorwaarden is opgenomen. Klik op de bovenstaande link om het privacybeleid te bekijken.

14. Hoe We Uw Personlijke Informatie Gebruiken (Gegevensbescherming)

 • 14.1 Alle persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen (inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam en adres) zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018 en uw rechten onder die wet.
 • 14.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
 • 14.2.1 Onze Diensten aan u leveren;
 • 14.2.2 Uw betaling voor de Diensten verwerken ; en
 • 14.2.3 U informeren over nieuwe producten en diensten die bij Ons beschikbaar zijn. U kunt op elk moment verzoeken dat wij stoppen met het verzenden van deze informatie.
 • 14.3 In bepaalde omstandigheden (als u bijvoorbeeld Diensten op krediet wilt kopen), kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan incassobureaus. Deze instanties zijn ook gebonden aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018 en moeten uw persoonlijke informatie dienovereenkomstig gebruiken en bewaren.
 • 14.4 We zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan andere derden zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen.

15. Disclaimers

 • 15.1 Onze Diensten maken deel uit van een inspanningsverbintenis en in geen geval een resultaatsverbintenis. We geven geen garantie of verklaring dat de Website aan uw eisen zal voldoen, dat deze geschikt zal zijn voor een bepaald doel, dat deze geen inbreuk zal maken op de rechten van derden en dat alle verstrekte informatie juist zal zijn. We geven geen garantie voor specifieke resultaten van het gebruik van onze Diensten.
 • 15.2 Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als bindend advies en er mag niet op de inhoud van deze website worden voortgegaan bij het nemen van beslissingen of het nemen van enige actie.
 • 15.3 Hoewel we redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de website veilig is en vrij is van fouten, virussen en andere malware, wordt u ten zeerste aangeraden verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen internetbeveiliging, die van uw persoonlijke gegevens en uw computers.

16. Wijzigingen in de Faciliteiten en deze Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om de website, de inhoud of deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent gebonden aan alle wijzigingen in de Algemene voorwaarden vanaf de eerste keer dat u de Website gebruikt na de wijzigingen. Als we wettelijk verplicht zijn om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene voorwaarden, zijn deze wijzigingen automatisch van toepassing op alle bestellingen die momenteel in behandeling zijn, naast bestellingen die u in de toekomst plaatst. Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, worden de actieve accounts schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld.

17. Beschikbaarheid van de Website

 • 17.1 We geven geen garantie dat de Website of Faciliteiten vrij zijn van defecten en/of fouten en we bieden geen enkele vorm van terugbetaling voor storingen. We bieden geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit. Indien er zich een storing voordoet, gaan wij naar beste vermogen deze storing proberen verhelpen.
 • 17.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de Website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoringen, hostapparatuurstoringen, communicatienetwerkstoringen, stroomstoringen, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

18. Beperking van Aansprakelijkheid

 • 18.1 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade, voorzien of anderszins, met inbegrip van enige indirecte, gevolg-, speciale of voorbeeldschade die voortvloeit uit het gebruik van de website of enige informatie en oefeningen die daarin zijn opgenomen. U dient zich ervan bewust te zijn dat u de website en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. Alle oefeningen, informatie, opdrachten en beluisteren van hypnose audio opnames zijn zo veilig mogelijk opgesteld en ontwikkeld. Echter het maken van de oefeningen en beluisteren van hypnose opnames zijn op uw eigen verantwoordelijkheid. De aanbieders van deze oefeningen zijn bijgevolg niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van de oefeningen en beluisteren van hypnose audio opnames.
 • 18.2 Indien Ilona Thyssen (met inbegrip van haar werknemers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de Gebruiker uit welke hoofde ook, is Ilona Thyssen slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt (i) door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of (ii) naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Ilona Thyssen niet aansprakelijk.
 • 18.3 Ingeval Ilona Thyssen aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Ilona Thyssen beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van de Gebruiker, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 18.4 Ilona Thyssen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden).
 • 18.5 De Gebruiker vrijwaart Ilona Thyssen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Ilona Thyssen toerekenbaar is.
 • 18.6 In geval van overmacht zal Ilona Thyssen niet aansprakelijk zijn tegenover de Gebruiker en zal Ilona Thyssen geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van Ilona Thyssen worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 7 werkdagen of meer voortduurt, zijn Ilona Thyssen en de Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door Ilona Thyssen zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft.
 • 18.7 In het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die voorwaarde geacht te zijn gescheiden van deze Algemene voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. Deze voorwaarde is alleen van toepassing binnen rechtsgebieden waar een bepaalde voorwaarde onwettig is.

19. Vorige Algemene Voorwaarden

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en eventuele eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

20. Rechten van Derden

Niets in deze Algemene Voorwaarden verleent enige rechten aan derden. De overeenkomst die door deze Algemene Voorwaarden tot stand komt, is tussen jou en Ilona Thyssen.

21. Communicatie

 • 21.1 Alle kennisgevingen / mededelingen zullen aan Ons worden gedaan, hetzij per post naar Onze Vestiging (zie adres hierboven) of per e-mail naar thyssen.ilona@gmail.com . Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen 3 dagen na verzending indien verzonden per prior post, de dag van verzending als de e-mail volledig is ontvangen op een werkdag en op de volgende werkdag als de e-mail in een weekend of op een feestdag wordt verzonden.
 • 21.2 We kunnen van tijd tot tijd, als u ervoor kiest om deze te ontvangen, informatie verzenden over Onze producten en/of diensten. Als u dergelijke informatie niet wilt ontvangen, klikt u op de link 'Afmelden' in een e-mail die u van ons ontvangt.

22. Recht en Jurisdictie

Deze Algemene voorwaarden en de relatie tussen u en Ilona Thyssen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en Ilona Thyssen en u stemt ermee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van België. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van arrondissement Gent bevoegd.
Gemaakt met